9909-7580        
Сүүлд хийгдсэн бүтээлүүд
Asia Mining Magazine
2019 онд
Транскапитал ББСБ
2019 онд
Оюу толгой - Emergency app
2018 онд
Практикал даатгал АПП
2018 онд